Algemene en Specifieke Voorwaarden Glas De Grom NV. Erembodgem-Aalst

UW GLASPARTNER SINDS 1955.

GLAS IS EEN PASSIE VOOR DE GROM. Vandaar de zeer hoge graad van specialisatie op alle domeinen – informatie, bewerken, plaatsen, renovatie – wat het gebruik van alle soorten glas OP MAAT betreft.
Wij beschikken over een ploeg van 25 goed opgeleide medewerkers.

Uitgebreider informatie vindt u gedeeltelijk in de items hierbij; beter is om met onze mogelijkheden kennis te maken door een bezoek te brengen aan de toonzaal en uw wensen ter plaatse te bespreken.

GRATIS PRIJSOFFERTE BIJ GLAS DE GROM

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONZE VERKOPEN EN PLAATSINGSWERKEN :

 1. Onze facturen zijn behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding contant betaalbaar te Aalst-Erembodegem.
 2. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na ontvangst der goederen per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking te kunnen genomen worden.
 3. Het aanvaarden van de levering dekt de eventuele zichtbare gebreken.
 4. Wanneer leveringstermijnen worden opgegeven zijn deze slechts richtinggevend niet bindend;laattijdige levering geeft geen recht op schadeloosstelling behalve bij zware fout van NV. De Grom.
 5. De geleverde goederen blijven eigendom van NV. De Grom totdat deze volledig betaald zijn.
 6. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur binnen de op de factuur opgegeven betalingstermijn is automatisch en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintrest verschuldigd gelijk aan de intrest door de Belgische regering bekend gemaakt in toepassing van de wet van 2 augustus 2002. Deze zal in geen geval lager zijn dan 10% op jaarbasis.
 7. Indien na ingebrekestelling geen of slechts onvolledige betaling volgt binnen de gestelde termijn zal zonder nieuwe aanmaning het factuurbedrag of het saldo automatisch wegens wanbetaling verhoogd worden met een jaarlijkse cumulatieve forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro zonder afbreuk te doen aan het recht van NV. De Grom om van de rechter de terugbetaling van de werkelijke inningskosten te vorderen.
 8. Wanneer de klant na bestelling de goederen niet afneemt voor welke reden ook die niet is toe te rekenen aan NV De Grom heeft NV. De Grom recht op een jaarlijkse forfaitaire onherleidbare schadeloosstelling wegens contractbreuk van 20% van de factuurwaarde van de goederen met een minimum van 200 euro
 9. zonder afbreuk te doen aan het recht van NV. De Grom om alsnog de uitvoering van het contract af te dwingen.
 10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor glasmaten die ons niet schriftelijk worden overgemaakt.
 11. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadiging van de goederen die ons werden toevertrouwd om verder te bewerken of tijdelijk te bewaren.
 12. Bij gebeurlijke rechterlijke invordering en/of betwisting zijn enkel de rechtbanken die bevoegd zijn voor de zetel van NV. De Grom bevoegd.